Baba Farid College
 
engineeringcollegepunjab
 E-Approval || Online Aptitude Test               
Admission Helpline No. 0164-2786001, 95011-15344, 9501115621, Helpline : 1800-180-2002 (Toll-Free)
Baba Farid College
    DEPARTMENTS  
    Agriculture  
    Bio-Technology & Medical  
    Chemistry  
    Commerce  
    Computer Science  
    English  
    Humanities  
    Management Studies  
    Mathematics  
    Physics  
    Punjabi  
    Science  
    Tourism  
    Research & Development  
    OTHER DEPARTMENTS  
    Career Guidance  
    Cultural Activities  
    NCC  
    NSS  
    Other Activities  
    Social Welfare  
    Sports  
     
   
  Department of Punjabi / SEMINARS

jouoB f;zx  ih iBw Pskpdh B{z ;wofgs d' o'Ik okPNoh ;?whBko
fdZbh s/ pkpk caohd ekbi pfmzvk  tZb' gqf;ZX BkNeeko s/ b/ye jouoB f;zx  ih iBw Pskpdh B{z ;wofgs d' o'Ik okPNoh ;?whBko pkpk caohd ro[Zg nkca fJz;NhfuT{PBI fty/ ehsk frnk j?. fJ; okPNoh ;?whBko d/ T[dxkNBh ;wkrw d/ w[Zy wfjwkB gowgkb e"o (J/HvhH;h)  ;B. fJjBK s'A fJbktk gzikph :{Bhtof;Nh gfNnkbk s'A g'qH(vkH) ;shP e[wko towk w[Zy p[bko/ d/ s"o s/ e[zihts GkPD d/D bJh gj[zu/. fJ; w"e/ gq'H(vkH) ot/b f;zx, eBthBo, gzikph ;bkjeko p'ov, ;kfjs nekdwh fdZbh gq'H(vkH) ;sBkw f;zx iZ;b, gzikph :{Bhto;fNh foiBb ;?ANo pfmzvk, g'q(vkH) jfoGiB f;zx GkNhnk, g'q (vkH) i;ftzdo f;zx, vkH r[owhs f;zx Xkbhtkb u/now?B pkpk caohd ro[Zy nkc fJz;NhfuT{PBI, vkH tb?s f;zx pokV, fgqz;hgb, pkpk caohd ekbi, pfmzvk wzu s/ fpokiwkB ;B.

fJ; s' gfjbk fJ; ;?whBko dh P[o{nks nkJ/ j'J/ wfjwkBK B/ PwQk o"PB eoe/ ehsh. fJ; okPNoh ;?whBko ftZu gzikp ;w/s j'oBK ;{fpnK s'A gzikph ;kfjs gq/wh, b/ye ftdtkB y'ikoEh ns/ tZy tZy :{Bhtof;NhnK ns/ ekbiK d/ gq'c?;o, nfXnkge ns/ ftfdnkoEh jkIo ;B.

vkH r[owhs f;zx Xkbhtkb B/ dZf;nk fe ;z;Ek tZb'A y'i ekoiK B{z gqc[Zbs eoB bJh 7 eo'V o[gJ/  dk piN okytK oZfynk frnk j?. g'q(vkH) ot/b f;zx B/ dZf;nk fe ;fjs nekdwh Gkos ;oeko dk ndkok j?. i' 22 GkPktK  ftu ezw eo ojh j?. gq'H(vkH) ;shP e[wko towk B/ dZf;nk fe jouoB f;zx fJBebkph b/ye ;B fiBQK dh ;koh ouBk ;wkfie tuBpZXsk s/ j?. T[j B'ok fouov d/ ftfdnkoEh ;B fiBQK B/ Bkoh ;o'ekoK B{z e/Ado ftu oZy e/ :XkoE g/P ehs/ ns/ nkgD/ BkNeK ftZu Bkoh u/sBk dh rZb ehsh.

gfjb/ P?;B ftu nBhsk wVQhnk dh feskp ‘niw/o f;zx n"by d/ BkNe s/ fBwB fe;kBh’ B{z fobhI ehsk frnk. d{;o/ P?PB ftZu gq'H(vkH) i;ftzdo f;zx dh gqXkBrh j/m ozi{ pkbk, ;sgqhs f;zx iZ;b, r[ogqhs e"o ns/  oftzdo e[wko B/ nkgD/  y'i gou/ gVQ/. nzs ftu ;z;Ek dh ;w[Zuh w?B/iw?AN tZb'A nkJ/ j'J/ wfjwkBK B{z :kdrkoh fuzBQ d/ e/ ;BwkfBs ehsk. ejkDh ;zrqfj ‘fuVhnK’ B{z nkJ/ j'J/  wfjwkBK tZb'A fobhI ehsk frnk. ;z;Ek d/ fvgNh vkfJo?eNo (nekdfwe) vkH gqdhg e"Vk B/ ;ko/ nkJ/ j'J/ wfjwkBK bJh XzBtkdh Ppd ej/.

okPNoh ;?whBko d/ d{i/ fdB  ;wkgsh ;wko'j d/ w[Zy wfjwkB g'qH(vkH) dhge wBw'jB f;zx, ;kpek, vkfJo?eNo, tobv gzikph ;?No ns/ ;hBhno c?b', gzikph :{Bhtof;Nh, gfNnkbk ;B id' fe fJ; ;wkrw dh gqXkBrh pkpk caohd ro[Zy nkca fJz;NhfuT{PBI d/ u/now?B vkH r[owhs f;zx Xkbhtkb B/ ehsh. w[Zy wfjwkB gq'H(vkH) dhge wBw'jB f;zx B/ nkgd/ GkPD ftZu vkH jouoB f;zx pko/  nkgD/ fBZih gq;zr ;KM/ ehs/. ;?whBko d/ e'nkovhB/No g'qH(vkH) ;sBkw f;zx iZ;b , gzikph :{Bhtof;Nh foIBb ;?ANo, pfmzvk B/ fJ; ;?whBko d/ wzst pko/ w[ZYbh ikDekoh ;KMh eofdnK vkH jouB f;zx d/ ihtB pko/ th ukBDk gkfJnk. ;?whBko ftZu e[Zb 3 ;?PB eotkJ/ rJ/.fi; d"okB tZy tZy ;kfjse ftdtkBK ns/ y'ikoEhnK tZb'A 18 y'i gZso gV/ rJ/.;z;Ek d/ fvgNh vkfJo?eNo (nekdfwe) vkH gqdhg e"Vk B/ fJ; ;?whBko pko/ fog'oN gVh.nzs ftu ;z;Ek dh ;w[Zuh w?BIw?AN tZb' nkJ/ j'J/ wfjwkBK B{z :kdrkoh fuzBQ d/ e/ ;BwkfBs ehsk frnk.

Baba Farid College
Punjabi
Extension Lectures
Seminars/Workshops
Conference
Events/Activities
Download Syllabus
Results
 
 
Baba Farid College
University Merit Position Holders
Mandeep Kaur
M.Sc. Physics (2nd Sem.)
(Batch 2016-2017)
1st Position
Priyanka Goyal
M.Sc. Physics (2nd Sem.)
(Batch 2016-2017)
3rd Position
Gagandeep Kaur
M.Sc. Physics (2nd Sem.)
(Batch 2016-2017)
5th Position
Sumandeep Kaur
M.Sc. Physics (2nd Sem.)
(Batch 2015-2016)
5th Position
Diksha Rani
B.Sc NM (6th Sem.)
(Batch 2014-17)
6th Position
Rumandeep Kaur
B.Sc NM (6th Sem.)
(Batch 2014-17)
7th Position
Gagandeep Kaur
B.Sc MCM (6th Sem.)
(Batch 2014-17)
3rd Position
Arti
M.Com
Batch (2014-16)
7th Position
Vanita
B.Sc Biotech (2nd Sem.)
(Batch 2015-18)
1st Position
Pankaj Garg
B.Sc Biotech (2nd Sem.)
(Batch 2015-18)
3rd Position
Bhupinder Singh
B.Sc Biotech (2nd Sem.)
(Batch 2015-18)
4th Position
Moumita Gosh
B.Sc Biotech (4th Sem.)
(Batch 2014)
1st Position
Anamika Singla
B.Sc Biotech (4th Sem.)
(Batch 2014)
2nd Position
Gurinayat
B.Sc Biotech (4th Sem.)
(Batch 2014)
3rdt Position
Manisha Rani
B.Sc Biotech (4th Sem.)
(Batch 2014)
5th Position
Japneet
B.Sc Medical (2nd Sem.)
(Batch 2015-18)
1st Position
Manpreet Kaur
6th Sem. (6 Year)
(Batch 2013-2019)
1st Position
Gurnoor Kaur
6th Sem. (6 Year)
(Batch 2013-2019)
2nd Position
Anmolpreet Singh
8th Sem. (6 Year)
(Batch 2012-2018)
2nd Position
Sikander Pal Singh
10th Sem. (6 Year)
(Batch 2011-2017)
1st Position
Khushwant Singh
10th Sem. (6 Year)
(Batch 2011-2017)
2nd Position
Alamjot Kaur
12th Sem. (6 Year)
(Batch 2010-2016)
1st Position
Monika
12th Sem. (6 Year)
(Batch 2010-2016)
2nd Position
Lovedeep Singh
12th Sem. (6 Year)
(Batch 2010-2016)
3rd Position
Sukhveer Kaur
B.Sc NM (6th Sem.)
(Batch 2013-16)
7th Position
Savita Rani
B.Sc NM (6th Sem.)
(Batch 2013-16)
9th Position
Gagandeep Kaur
B.Sc MCM (4th Sem.)
(Batch 2014-17)
1st Position
Amanjeet Singh
B.Com
Batch (2013-16)
2nd Position
Diksha Rani
B.Sc NM (4th Sem.)
(Batch 2014-17)
6th Position
Rumandeep Kaur
B.Sc NM (4th Sem.)
(Batch 2014-17)
8th Position
Simerjit Kaur
B.Sc NM (4th Sem.)
(Batch 2014-17)
10th Position
Kiran Jain
M.Sc.(IT) 2nd Sem.
2nd Position
Mohit Goyal
2nd Sem. (6 Year)
1st Position
Tarandeep Singh
2nd Sem. (6 Year)
2nd Position
Harmanpreet Singh
2nd Sem. (6 Year)
3rd Position
Tarandeep Kaur
B.Sc Agri. 6th Sem. (4 Year)
(Batch 2012-2016)
3rd Position
Rimpledeep Kaur
B.Sc Agri. 6th Sem. (4 Year)
(Batch 2012-2016)
5th Position
Hardeep Kaur
B.Sc Agri. 2nd Sem. (4 Year)
(Batch 2014-2018)
6th Position
Tanveer Kaur
B.Sc Agri. 2nd Sem. (4 Year)
(Batch 2014-2018)
8th Position
Kuldeep Singh
B.Sc Agri. 10th Sem. (6 Year)
(Batch 2010-2016)
1st Position
Monika
B.Sc Agri. 10th Sem. (6 Year)
(Batch 2010-2016)
2nd Position
Alamjot Kaur
B.Sc Agri. 10th Sem. (6 Year)
(Batch 2010-2016)
2nd Position
Lovedeep Singh
B.Sc Agri. 10th Sem. (6 Year)
(Batch 2010-2016)
3rd Position
Khushwant Singh
B.Sc Agri. 8th Sem. (6 Year)
(Batch 2011-2017)
1st Position
Sikander Pal Singh
B.Sc Agri. 8th Sem. (6 Year)
(Batch 2011-2017)
2nd Position
Lakhwinder Singh
B.Sc Agri. 8th Sem. (6 Year)
(Batch 2011-2017)
3rd Position
Anmolpreet Singh
B.Sc Agri. 6th Sem. (6 Year)
(Batch 2012-2018)
1st Position
Arshdeep Singh
B.Sc Agri. 6th Sem. (6 Year)
(Batch 2012-2018)
3rd Position
Manpreet Kaur
B.Sc Agri. 4th Sem. (6 Year)
(Batch 2013-2019)
1st Position
Gurnoor Kaur
B.Sc Agri. 4th Sem. (6 Year)
(Batch 2013-2019)
2nd Position
Harsimardeep Singh
B.Sc Agri (4 Year)
(May, 2015)
Overall 1st Position
Sukhdeep Singh
B.Sc Agri (4 Year)
(May, 2015)
Overall 5th Position
Surbhi
B.Com (2013-16)
2nd Semester
7th Position
Gagandeep Kaur
B.Com (2013-16)
4th Semester
6th Position
Heena Rani
B.Com (2014-17)
4th Semester
8th Position
Manpreet Kaur
B.Com
Position-7th
Navjot Kaur
MA Punjabi (2nd Year)
Batch-2015
2nd Position
Kiranveer Kaur
MA Punjabi (2nd Year)
Batch-2015
4th Position
Manpreet Kaur
MA Pol. Sci. (2nd Year)
Batch-2015
1st Position
Rajwinder Kaur
MA History (2nd Year)
Batch-2015
1st Position
Sukhdeep Kaur
MA History (2nd Year)
Batch-2015
4th Position
Ramandeep Kaur
MA History (2nd Year)
Batch-2015
5th Position
Manpreet Kaur
M.Sc. Physics
Overall 4th Position
Moumita Gosh
B.Sc Biotech 2nd Sem.
1st Position
Anamika Singla
B.Sc Biotech 2nd Sem.
2nd Position
Manisha Rani
B.Sc Biotech 2nd Sem.
4th Position
Gurvir Kaur
B.Sc Biotech 6th Sem.
5th Position
Karminder Kaur
B.Sc Biotech 4th Sem.
1st Position
Parminder Kaur
M.Sc. Chemistry (2nd Sem.)
(May 2015)
Position-1st
Amandeep Kaur
M.Sc. Chemistry (2nd Sem.)
(May 2015)
Position-3rd
Navjot Kaur
M.Sc. Chemistry (2nd Sem.)
(May 2015)
Position-5th
Mandeep Kaur
B.B.A (2014-17)2nd Sem
Position-9th
Manpreet Singh
B.B.A (2013-16)4th Sem
Position-2nd
Ridhima Narang
B.B.A (2013-16)4th Sem
Position-7th
Priya Garg
B.B.A (2013-16)4th Sem
Position-8th
Priya
B.B.A (2013-16)4th Sem
Position-10th
Gagandeep Kaur
B.B.A (Batch 2012-15)
Position-4th
Divya
B.Sc(CSM)-IInd Sem(May 2015)
4th Position
Arshdeep Kaur
B.Sc(CSM)-IInd Sem (May 2015)
5th Position
Divya Jyoti
B.Sc(CSM)-IVth Sem (May 2015)
6th Position
Diksha Rani
B.Sc. NM 1st Year,
9th Position
Navjot Kaur
MA Punjabi
2nd Position
Jagpreet D Brar
B.SC Biotech,
Gold Medal in
Punjabi University, Patiala
Prabhjot Kaur
MSc.Geo
Gold Medal in
Punjabi University, Patiala
Sofia Garg
BCA, Overall Second Position in
Punjabi University, Patiala
Taniya Shree
B.Com (Prof)
1st Position
Davinderjeet Kaur
84.50%
B.B.A (Batch 2011-14)
1st Position
Harpreet Singh
78.56%
B.Sc ATHM
1st Position
Gurlal Singh
MSc. Geography 2nd Sem
1st position
Sheryansh Mittal
BSc. Agri
Gold Medal in Punjabi University, Patiala
Priyanka
BCA 4th Sem.
7th Position
Suman Kumari
BCA 4th Sem.
4th Position
Navdeep Kaur
83.88%
B.B.A (Batch 2011-14)
2nd Position
Taniya Gupta
B.Com(Prof)
2nd Position
Kulveer Kaur
74.88%
B.Sc ATHM
2nd Position
Shifali Garg
BSc.(CSM)
3rd Position
Chandandeep
B.Com (Prof)
3rd Position
Rimple
M.Sc Chemistry (4th sem)
4th Position
Virpal Kaur
BSc.Agri Part IV
4th Position
Parminder Kaur
83.38%
B.B.A (Batch 2011-14)
4th Position
Rupinder Kaur
BSc.Agri Part IV
5th Position
Sukhanjot Kaur
82.81%
B.B.A (Batch 2011-14)
5th Position
Princi Goyal
B.Com (Prof)
5th Position
Sandeep Kaur
MA English 4th sem
6th Position
Rajdeep Kaur
B.Com (Prof)
6th Position
Simarjeet Kaur
B.Com (Prof)
7th Position
Jasneet Kaur
B.Com
8th Position
jaswinder Kaur
B.Com (Prof)
8th Position
Jashanpreet
BCA 2nd Sem
9th Position
Rajwant Kaur
M.Sc IT (4th Sem.)
9th Position
Anmoldeep Kaur
B.Com (Prof)
10th Position
* Baba Farid Group of Institutions * Baba Farid College of Engg. & Tech. * Baba Farid College of Mgt. & Tech. * Baba Farid College of Higher Studies
Baba Farid College * Baba Farid College of Education * Baba Farid Senior Secondary School * Baba Farid Public Senior Secondary School * VibgyorBFGI
Copyright©bfcbti.com